Actievoorwaarden - Winactie The Now Age sieraden - Happinez

Actievoorwaarden “Happinez Festival – Winactie The Now Age sieraden”

1.            Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op de winactie van het ‘Happinez Festival – Winactie The Now Age sieraden’ (hierna: ‘de Actie’) ter promotie van de Happinez The Now Age sieradenlijn  door het magazine Happinez, een uitgave van B.V. Weekbladpers, onderdeel van WPG Uitgevers BV, hierna ook te noemen ‘Happinez’.

2.            Door deelname aan de Actie verklaren de deelnemers deze actievoorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan met deze actievoorwaarden.

3.            Deelname staat open voor inwoners van Nederland en België. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van B.V. Weekbladpers, WPG Uitgevers BV en van alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partners.

4.            De actie loopt van 14 februari tot 28 februari 23.59 uur 2019.

5.            Deelname vindt plaats op de daarvoor door Happinez aangegeven wijze.

a.            De deelnemer kan via https://www.happinez.nl/now-age-sieraden/ een stem uitbrengen op de favoriete Intuition ketting. Ook dient deelnemer akkoord te gaan met deze actievoorwaarden middels een opt-in. Deelnemers kunnen tot en met donderdag 28 februari 23:59 stemmen. Alle deelnemers die een stem uitbrengen en gegevens achterlaten maken kans op een Intuition ketting uit de Happinez The Now Age sieradenlijn.

b.            Het deelnameformulier is te vinden via https://www.happinez.nl/now-age-sieraden/

c.            Deelnemers die een prijs hebben gewonnen ontvangen hierover begin maart 2019 bericht per e-mail.

6.            Alle informatie over de Actie alsmede deze actievoorwaarden zijn te vinden op https://www.happinez.nl/now-age-sieraden/

7.            In geval van fraude of onrechtmatige beïnvloeding van de Actie behoudt Happinez zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

De prijzen van deze actie bestaat uit één prijzenpakket. Er is één trekking die op onafhankelijke wijze plaats zal vinden. De prijzen worden uitgereikt aan één winnaar.

Het prijzenpakket bestaat uit de onderstaande prijzen

1x Intuition ketting naar keuze uit The Now Age sieradenlijn van Happinez t.w.v. € 39,95

8.            Wij maken u er op attent dat de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden opgenomen in het gegevensbestand van WPG Uitgevers BV. Deze gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de Actie en de uitreiking van de eventuele prijzen. Uw gegevens kunnen worden gebruikt om u op de hoogte te houden van interessante informatie en aanbiedingen van producten en diensten van WPG Uitgevers of haar dochterondernemingen. Indien u geen prijs stelt op deze informatie, kunt u dit per e-mail melden bij klantenservice@wpg.nl of schriftelijk bij onze klantenservice, Postbus 3036, 1801 GA Alkmaar. Voor meer informatie verwijzen wij naar ons privacy statement.

9.            Happinez heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Actie en/of de prijzen aan te passen en om deze voorwaarden aan te passen. Een eventuele wijziging zal niet in het nadeel van deelnemers zijn. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de voorwaarden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

10.          Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Happinez het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten en kan worden besloten het recht op de te winnen prijs te laten vervallen.

11.          De prijswinnaars worden persoonlijk per email bericht begin maart 2019 door Happinez.

12.          Happinez heeft het recht om de winnaars met initialen, achternaam en woonplaats op de website van Happinez bekend te maken. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer ermee akkoord om mee te werken aan eventuele promotionele activiteiten in verband met de Actie.

13.          De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Happinez.

14.          Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd. De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of voor een andere prijs en zijn niet overdraagbaar aan derden.

15.          Happinez is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. Happinez is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.

16.          Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Happinez.

17.          Deze actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 georganiseerd door B.V. Weekbladpers, Wibautstraat 133 te Amsterdam. Op deze voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

Vragen over deze actie kunnen worden gesteld aan Happinez via de klantenservice, telefoon 020 551 87 07 of per mail via happinez.service@weekbladpers.nl

Klachten over deze actie kunnen worden

gericht aan Happinez (zie gegevens hierboven) of aan Kansspelautoriteit (zie voor meer informatie www.kansspelautoriteit.nl/ikwil/klacht-indienen/).