Disclaimer

Auteursrecht

Happinez behoudt het recht -tenzij anders overeen gekomen met de auteur- ingezonden materiaal in te korten, aan te passen dan wel niet te plaatsen. Happinez behoudt zich tevens het recht voor - tenzij anders is overeengekomen met de auteur - artikelen en/of meningen te verwijderen. Dit geldt zowel voor tekst als muziek en beeld materiaal.

Een bezoeker/ster van de Happinez site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in Happinez opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Happinez B.V. (ook niet via een eigen netwerk).

Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die Happinez B.V. besteedt aan de samenstelling van het tijdschrift Happinez en de sites die bij het Happinez netwerk horen (verder te noemen Happinez), is het mogelijk dat de informatie die op www.happinez.nl wordt gepubliceerd, onvolledig c.q. onjuist is. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen echter niet altijd voorkomen worden.

Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van Happinez zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie van Happinez, de webmaster, de internet-provider of Happinez B.V. Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op de site van Happinez geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Happinez B.V. sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Happinez site, de online tests en trainingen, de (iPad-)apps, Geluksboeken-site of informatie die door middel van voorgenoemde media verkregen is of die het gevolg is van beweringen en meningen, geuit in voorgenoemde media. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van Happinez verkregen is.

Happinez zal zich inspannen om de beschikbaarheid van haar website zo groot mogelijk te doen zijn alsmede om eventuele storingen zo snel mogelijk te (doen) verhelpen. Happinez B.V. is niet aansprakelijk voor een storing met betrekking tot de website www.happinez.nl.Dit document is voor het laatst gewijzigd op: 29 juni 2011