Actievoorwaarden

Actievoorwaarden Happinez Webshop winactie

1.            Deze actievoorwaarden zijn van toepassing op ‘Happinez Webshop winactie’ (hierna: ‘de Actie’) ter promotie van de Happinez Webshop door het magazine Happinez, een uitgave van WPG Media, onderdeel van WPG Uitgevers BV, hierna ook te noemen ‘Happinez’.

2.            Door deelname aan de Actie verklaart deelnemer deze actievoorwaarden te hebben gelezen en akkoord te gaan.

3.            Deelname staat open voor inwoners van Nederland en België. Deelname is uitgesloten voor personen onder de 18 jaar, alsmede voor medewerkers van B.V. WPG Media, WPG Uitgevers BV en van alle andere bij de totstandkoming van deze Actie betrokken partners.

4.            De actie loopt van 31 augustus tot en met 18 oktober 23.59 uur 2022.

5.            Deelname vindt plaats op de daarvoor door Happinez aangegeven wijze.

a.            De deelnemer kan via happinez.nl/win het formulier invullen. Alle deelnemers die het formulier volledig invullen maken kans op één van de 15 prijzen.

b.           Vul je naam en e-mailadres in bij het deelnameformulier op happinez.nl/win om kans te maken op één van de 15 prijzen.

c.            Deelnemers die een prijs hebben gewonnen ontvangen hierover eind oktober 2022 bericht per e-mail. Voor het overige wordt de uitslag niet gecorrespondeerd.

6.            Alle informatie over de Actie alsmede deze actievoorwaarden zijn te vinden op happinez.nl/win.

7.            In geval van fraude behoudt Happinez zich het recht voor om deelnemers uit te sluiten, niet tot het uitkeren van prijzen over te gaan of het recht op een prijs te laten vervallen.

8.             Het prijzenpakket van deze actie bestaat uit 15 Citrien Kettingen “Ginko” met een totale waarde van: EUR 824,25. Er is één trekking op 20 oktober waarbij uit de inzendingen door de computer 15 winnaars at rondom zullen worden geselecteerd. 15x set Citrien ketting Ginkgo verguld t.w.v. € 54,95

Citrien ketting Gingko verguld

9.            Happinez heeft te allen tijde het recht de inhoud van de Actie, deze voorwaarden en/of de prijzen aan te passen. Een eventuele wijziging zal niet in het nadeel van deelnemers zijn. In geval van een wijziging wordt een nieuwe versie van de voorwaarden zo spoedig mogelijk op de website geplaatst.

10.          Indien bij deelname onvolledige en/of onjuiste (persoons)gegevens worden opgegeven, heeft Happinez het recht de deelnemer van verdere deelname uit te sluiten.

11.          De eventueel verschuldigde kansspelbelasting komt voor rekening van Happinez.

12.          De prijzen kunnen niet worden ingewisseld voor contanten of voor een andere prijs.

13.          Happinez is niet aansprakelijk voor enige schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit of samenhangt met (deelname aan) deze Actie. Happinez is ook niet aansprakelijk voor opgave door een deelnemer van verkeerde gegevens, voor eventueel verloren gegane inzendingen en/of voor storingen in het netwerk, hardware of software die resulteren in beperkte, vertraagde of verloren gegane gegevens van deelnemers.

14.          Alle intellectuele eigendom op de inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software of overige informatie, komen toe aan Happinez.

15.          Deze actie wordt in overeenstemming met de Gedragscode Promotionele Kansspelen 2014 georganiseerd door B.V. Weekbladpers, Wibautstraat 133, 1097DN te Amsterdam. Op deze voorwaarden en de Actie is Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen in verband met deze Actie zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

16.  Alle verstrekte persoonsgegevens worden in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt.

17. Klachten of vragen over deze actie kunnen worden gesteld aan Happinez via de klantenservice, telefoon 020 551 87 07 of per mail via happinez.service@weekbladpers.nl

Vragen over deze actie kunnen worden gesteld aan Happinez via de klantenservice, telefoon 020 551 87 07 of per mail via happinez.service@weekbladpers.nl